Sfinks Polska – spółka zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło – otrzymała od Banku Ochrony Środowiska promesę na udzielenie 7-letniego kredytu inwestycyjnego o wartości 81 702  tys. zł na spłatę zadłużenia w banku PKO BP oraz ING Banku Śląskim. Sfinks podpisał już aneksy do umów restrukturyzacyjnych z dotychczasowymi bankami wierzycielami umożliwiające spółce całkowitą spłatę kredytów w tych bankach.

 - Zrealizowanie zapisów umownych z BOŚ Bankiem, ING Bankiem Śląskim i PKO BP zamknie wreszcie etap restrukturyzacji finansowej w Sfinksie. Dodatkowo, dzięki planowanej emisji akcji osiągniemy dodatnie kapitały własne. W rezultacie, powinniśmy stać się bardziej atrakcyjnym partnerem biznesowym dla kontrahentów, co ułatwi nam rozwój – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

 - Niepewnym elementem ogłoszonej przez nas strategii były źródła finansowania rozwoju. Dlatego wskazaliśmy szereg rozwiązań w tym zakresie, jak choćby możliwość dokapitalizowania. Podniesienie kapitałów w bieżącym roku i realizacja umowy z BOŚ Bankiem zagwarantują nam fundusze na inwestycje w latach objętych strategią dzięki wydłużeniu okresu spłaty długu do listopada 2022 r. W efekcie znacznie większą część środków wypracowywanych każdego roku będziemy mogli przeznaczać na rozwój. Jest to dla nas obecnie niezwykle ważne, bo koniunktura na rynku jest bardzo korzystna pod względem otwierania restauracji i chcemy jak najlepiej spożytkować najbliższe miesiące i lata – dodaje Sylwester Cacek.

Podpisanie umowy kredytowej z BOŚ będzie możliwe dzięki planowanemu podwyższeniu kapitałów własnych przez Sfinks Polska. Ma to nastąpić poprzez emisję akcji serii N, co do której decyzje mają zapaść podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 listopada br.